Untitled Document
     
 
 
     
로그인회원가입
 
 
 
 
우리 1002-144-782451
농협 302-0440-5281-61
국민 565001-01-383109
★예금주 (박현진)

 HP.010-3879-2862

 051-637-0800

  메일 bizsjin@hanmail.netE-mail 문의
 
 

 
:)실버(Silver) > 은볼 > 전체조회
 
은볼(28)
팬던트(113)
종교(89)
파이프류(27)
론델류(27)
마감장식(14)
귀걸이류(44)
체인종류(18)
기타부자재(23)
     
총 28건 정렬 : [낮은가격] [높은가격] [제품명] [제조사] 
 
 
 
 
실버-카렌실버(순은유화)(7mm/1개)
7,000원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
실버-메탈볼(순은유화*세로주름볼)(3mm/1개)
300원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
실버-메탈볼(순은*세로주름볼)(5mm/1개)
1,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은*세로주름볼)(6mm/1개)
1,500원 
 
 
 
 
실버-메탈볼(순은*세로주름볼)(7mm/1개)
2,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼)(2mm/100개)
13,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼)(2.5mm/100개)
13,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼)(3mm/100개)
15,000원 
 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼)(3.5mm/100개)
18,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼)(4mm/100개)
20,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼)(5mm/50개)
25,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼)(6mm/30개)
24,000원 
 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼)(8mm/10개)
18,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼)(10mm/10개)
35,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼)(12mm/5개)
30,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼)(14mm/1개)☆작은구멍☆국내제작
8,000원 
 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼/핑크골드)(2.5mm/100개)
15,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼/핑크골드)(3mm/100개)
18,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼/핑크골드)(3.5mm/100개)
23,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼/핑크골드)(4mm/100개)
25,000원 
 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼/핑크골드)(5mm/50개)
35,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼)*컷팅볼(2.5mm/1개)☆국내제작
300원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
실버-메탈볼(은볼)*컷팅볼 백금도금(3mm/1개)☆국내제작
500원 (옵션에따라변동) 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼)(16mm/1개) (품절)
8,000원 
 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼/핑크골드)(2mm/100개) (품절)
15,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼/핑크골드)(6mm/30개) (품절)
34,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼/핑크골드)(8mm/10개) (품절)
25,000원 
 
 
 
실버-메탈볼(순은볼/핑크골드)(10mm/1개)☆국내제작 (품절)
8,000원 
 
 
 
 
 
 


상호명 : 비즈워크샵 사업자등록번호 : 617-06-91640 [사업자정보확인] 통신판매업신고번호 : 부산동구 034호
대표 : 박현진 사업장소재지 : 부산 동구 범일2동 290번지 부산진시장 3층 261~262호
전화 : HP.010-3879-2862,051-637-0800, 메일 bizsjin@hanmail.net 개인정보담당자 : 박현진
Copyright ⓒ 비즈클럽 All Rights Reserved.